021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

شگل تناژدار بزرگ

شگل تناژدار بزرگ
شگل تناژدار بزرگ

شگل تناژدار بزرگ با پین پیچ و مهره امن با درجه ۸ گراد و جنس پین و بدنه گالوانیزه که در گرمای بالا آب دیده شده است.
شگل بزرگ در بنادر و صنایع دریایی , حمل و نقل , معادن و صنایع ساخت و ساز های بزرگ بخوصص در ساخت و ساز پل ها مورد استفاده قرار میگیرد.

در جدول زید مشخصات کامل همه اندازه های شگل مشاهده نمایید.

شگل تناژدار بزرگ
مشخصات محصول
حد بار قطر کمان قطر پین قطر چشمی عرض چشمی عرض داخل طول داخل عرض کمان طول عرض مهره وزن
تن a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
k
mm
kg
۱۲۰ ۹۵ ۹۵ ۲۰۸ ۹۱ ۱۴۷ ۴۰۰ ۲۳۸ ۶۶۷ ۵۰ ۱۱۰
۱۵۰ ۱۰۵ ۱۰۸ ۲۳۸ ۱۰۲ ۱۶۹ ۴۱۰ ۲۷۵ ۶۸۸ ۶۰ ۱۶۰
۲۰۰ ۱۲۰ ۱۳۰ ۲۷۹ ۱۱۳ ۱۷۹ ۵۱۳ ۲۹۰ ۸۳۸ ۶۰ ۲۳۵
۲۵۰ ۱۳۰ ۱۴۰ ۲۹۹ ۱۱۸ ۲۰۵ ۵۵۴ ۳۰۵ ۹۰۴ ۶۵ ۲۸۵
۳۰۰ ۱۴۰ ۱۵۰ ۳۲۵ ۱۲۳ ۲۰۵ ۶۱۸ ۳۰۵ ۹۹۶ ۷۰ ۳۴۰
۴۰۰ ۱۷۰ ۱۷۵ ۳۷۶ ۱۶۴ ۲۳۱ ۶۶۸ ۳۲۵ ۱۱۱۴ ۷۰ ۵۶۰
۵۰۰ ۱۸۰ ۱۸۵ ۳۹۸ ۱۶۴ ۲۵۶ ۷۱۸ ۳۵۰ ۱۱۹۰ ۷۰ ۶۸۵
۶۰۰ ۲۰۰ ۲۰۵ ۴۴۴ ۱۸۹ ۲۸۲ ۷۱۸ ۳۷۵ ۱۲۴۳ ۷۰ ۸۸۰
۷۰۰ ۲۱۰ ۲۱۵ ۴۵۴ ۲۰۴ ۳۰۸ ۷۱۸ ۴۰۰ ۱۲۶۳ ۷۰ ۹۸۰
۸۰۰ ۲۱۰ ۲۲۰ ۴۶۴ ۲۰۴ ۳۰۸ ۷۱۸ ۴۰۰ ۱۲۷۰ ۷۰ ۱۱۰۰
۹۰۰ ۲۲۰ ۲۳۰ ۴۸۵ ۲۱۵ ۳۲۸ ۷۱۸ ۴۲۰ ۱۲۹۶ ۷۰ ۱۲۸۰
۱۰۰۰ ۲۴۰ ۲۴۰ ۵۱۵ ۲۱۵ ۳۴۹ ۷۱۸ ۴۲۰ ۱۳۳۶ ۷۰ ۱۴۶۰
۱۲۵۰ ۲۶۰ ۲۷۰ ۵۸۵ ۲۳۰ ۳۶۹ ۷۶۸ ۴۵۰ ۱۴۵۶ ۷۰ ۱۹۹۰
۱۵۰۰ ۲۸۰ ۲۹۰ ۶۲۵ ۲۳۰ ۳۶۹ ۸۱۸ ۴۵۰ ۱۵۵۶ ۷۰ ۲۴۰۰

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.

شگل U تناژدار پین پیچ مهره

شگل U تناژدار پین پیچ مهره
شگل U تناژدار پین پیچ مهره

شگل U تناژدار پین پیچ مهره مدل G-4153 از فولاد استیل با کشش بالا ساخته شده است و دارای درجه ۶ می باشد.
میانگین دمای آن ۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد است و فولاد آن آبدیده شده است و مقاوم در برار خورندگی و ساییدن و بدلین جنس بدنه استیل قابلیت ضد زنگ را دارا می باشد.
و در همه کارهای صنعتی و ساخت وساز مورد استفاده قرار میگیرد.

در جدول زید مشخصات کامل همه اندازه های شگل مشاهده نمایید.

شگل U تناژدار پین پیچ مهره
مشخصات محصول
حد بار قطر کمان قطر پین قطر چشمی عرض چشمی عرض داخل طول داخل عرض کمان طول عرض مهره وزن
تن a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
i
mm
kg
۲ ۱۳٫۵ ۱۶ ۳۴ ۱۳ ۲۲ ۴۳ ۸۱ ۸۲ ۱۳ ۰٫۳۹
۳٫۲۵ ۱۶ ۱۹ ۴۰ ۱۶ ۲۷۵۱ ۹۷ ۹۸ ۱۷ ۰٫۶۷
۴٫۷۵ ۱۹ ۲۲ ۴۶ ۱۹ ۳۱ ۵۹ ۱۱۲ ۱۱۴ ۱۹ ۱٫۰۸
۶٫۵ ۲۲ ۲۵ ۵۲ ۲۲ ۳۶ ۷۳ ۱۳۴ ۱۳۰ ۲۲ ۱٫۶۶
۸٫۵ ۲۵ ۲۸ ۵۹ ۲۵ ۴۳ ۸۵ ۱۵۴ ۱۵۰ ۲۵ ۲٫۴۶
۹٫۵ ۲۸ ۳۲ ۶۶ ۲۸ ۴۷ ۹۰ ۱۶۷ ۱۶۶ ۲۷ ۳٫۴
۱۲ ۳۲ ۳۵ ۷۲ ۳۲ ۵۱ ۹۴ ۱۸۰ ۱۷۸ ۳۰ ۴٫۵۱
۱۳٫۵ ۳۵ ۳۸ ۸۰ ۳۵ ۵۷ ۱۱۵ ۲۰۹ ۱۹۷ ۳۳ ۶٫۱
۱۷ ۳۸ ۴۲ ۸۸ ۳۸ ۶۰ ۱۲۷ ۲۳۰ ۲۰۲ ۱۹ ۷٫۶۳
۲۵ ۴۵ ۵۰ ۱۰۳ ۴۵ ۷۴ ۱۴۹ ۲۷۱ ۲۴۹ ۲۳ ۱۳٫۲۵
۳۵ ۵۰ ۵۷ ۱۱۱ ۵۰ ۸۳۱۷۱ ۳۰۵ ۲۶۹ ۲۶ ۱۸٫۵۳
۴۲٫۵ ۵۷ ۶۵ ۱۳۰ ۵۷ ۹۵ ۱۹۰ ۳۴۵ ۳۰۱ ۲۹ ۲۵٫۹۴
۵۵ ۶۵ ۷۰ ۱۴۵ ۶۵ ۱۰۵ ۲۰۳ ۳۷۶ ۳۳۰ ۳۲ ۳۵٫۳۳
۸۵ ۷۵ ۸۳ ۱۶۲ ۷۳ ۱۲۷ ۲۲۹ ۴۲۷ ۳۸۰ ۳۹ ۵۲٫۹۷

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.

شگل تناژدار پیچ و مهره نعلی

شگل تناژدار پیچ و مهره ای نعلی (G-4163)
شگل تناژدار پیچ و مهره ای نعلی (G-4163)

شگل تناژدار پیچ و مهره نعلی مدل G-4163 از فولاد استیل با کشش بالا ساخته شده است و دارای درجه ۶ می باشد.
میانگین دمای آن ۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد است و فولاد آن آبدیده شده است.
و در همه کارهای صنعتی و ساخت وساز مورد استفاده قرار میگیرد.

در جدول زید مشخصات کامل همه اندازه های شگل مشاهده نمایید.

شگل تناژدار پیچ و مهره ای نعلی (G-4163)
مشخصات محصول
حد بار قطر کمان قطر پین قطر چشمی عرض چشمی عرض داخل طول داخل عرض کمان طول عرض کمان وزن
تن a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
j
mm
kg
۰٫۵ ۷ ۸ ۱۶٫۵ ۷ ۱۲ ۲۹ ۲۰ ۴۸٫۵ ۳۴ ۰٫۰۶
۰٫۷۵ ۹ ۱۰ ۲۰ ۹ ۱۳٫۵ ۳۲ ۲۲ ۵۶ ۴۰ ۰٫۱۱
۱ ۱۰ ۱۱ ۲۲٫۵ ۱۰ ۱۷ ۳۶٫۵ ۲۶ ۶۳٫۵ ۴۶ ۰٫۱۶
۱٫۵ ۱۱ ۱۳ ۲۶٫۵ ۱۱ ۱۹ ۴۳ ۲۹ ۷۴ ۵۱ ۰٫۲۲
۲ ۱۳٫۵ ۱۶ ۳۴ ۱۳ ۲۲ ۵۱ ۳۲ ۸۹ ۵۸ ۰٫۴۲
۳٫۲۵ ۱۶ ۱۹ ۴۰ ۱۶ ۲۷ ۶۴ ۴۳ ۱۱۰ ۷۵ ۰٫۷۴
۴٫۷۵ ۱۹ ۲۲ ۴۶ ۱۹ ۳۱ ۷۶ ۵۱ ۱۲۹ ۸۹ ۱٫۱۸
۶٫۵ ۲۲ ۲۵ ۵۲ ۲۲ ۳۶ ۸۳ ۵۸ ۱۴۴ ۱۰۲ ۱٫۷۷
۸٫۵ ۲۵ ۲۸ ۵۹ ۲۵ ۴۳ ۹۵ ۶۸ ۱۶۴ ۱۱۸ ۲٫۵۸
۹٫۵ ۲۸ ۳۲ ۶۶ ۲۸ ۴۷ ۱۰۸ ۷۵ ۱۸۵ ۱۳۱ ۳٫۶۶
۱۲ ۳۲ ۳۵ ۷۲ ۳۲ ۵۱۱۱۵ ۸۳ ۲۰۱ ۱۴۷ ۴٫۹۱
۱۳٫۵ ۳۵ ۳۸ ۸۰ ۳۵ ۵۷ ۱۳۳ ۹۲ ۲۲۷ ۱۶۲ ۶٫۵۴
۱۷ ۳۸ ۴۲ ۸۸ ۳۸ ۶۰ ۱۴۶ ۹۹ ۲۴۹ ۱۷۵ ۸٫۱۹
۲۵ ۴۵ ۵۰ ۱۰۳ ۴۵ ۷۴ ۱۷۸ ۱۲۶ ۳۰۰ ۲۱۶ ۱۴٫۲۲
۳۵ ۵۰ ۵۷ ۱۱۱ ۵۰ ۸۳۱۹۷ ۱۳۸ ۳۳۱ ۲۸ ۱۹٫۸۵
۴۲٫۵ ۵۷ ۶۵ ۱۳۰ ۵۷ ۹۵ ۲۲۲ ۱۶۰ ۳۷۷ ۲۷۴ ۲۸٫۳۳
۵۵ ۶۵ ۷۰ ۱۴۵ ۶۵ ۱۰۵ ۲۶۰ ۱۸۵ ۴۳۳ ۳۱۰ ۳۹٫۵۹
۸۵ ۷۵ ۸۳ ۱۶۲ ۷۳ ۱۲۷ ۳۲۹ ۱۹۰ ۵۲۷ ۳۴۰ ۶۲

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.