021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

شگل تناژدار نعلی پین پیچی

شگل تناژدار نعلی پین پیچی مدل G-4161

شگل تناژدار نعلی پین پیچی

شگل تناژدار نعلی پین پیچی مدل G-4161
شگل تناژدار نعلی پین پیچی مدل G-4161

شگل تناژدار نعلی پین پیچی مدل G-4161 از فولاد استیل با کشش بالا ساخته شده است و دارای درجه ۶ می باشد و فولاد آن آبدیده شده است.
و در همه کارهای صنعتی و ساخت وساز مورد استفاده قرار میگیرد.

در جدول زید مشخصات کامل همه اندازه های شگل مشاهده نمایید.

شگل تناژدار نعلی پین پیچی مدل G-4161
شگل تناژدار نعلی پین پیچی مدل G-4161
مشخصات محصول
حد بار قطر کمان قطر پین قطر چشمی عرض چشمی عرض داخل طول داخل عرض کمان طول عرض کمان وزن
تن a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
j
mm
kg
۰٫۳۳ ۵ ۶ ۱۲ ۵ ۹٫۵ ۲۲ ۱۶ ۳۶ ۲۶ ۰٫۰۲
۰٫۵ ۷ ۸ ۱۶٫۵ ۷ ۱۲ ۲۹ ۲۰ ۴۸٫۵ ۳۴ ۰٫۰۵
۰٫۷۵ ۹ ۱۰ ۲۰ ۹ ۱۳٫۵ ۳۲ ۲۲ ۵۶ ۴۰ ۰٫۱۰
۱ ۱۰ ۱۱ ۲۲٫۵ ۱۰ ۱۷ ۳۶٫۵ ۲۶ ۶۳٫۵ ۴۶ ۰٫۱۴
۱٫۵ ۱۱ ۱۳ ۲۶٫۵ ۱۱ ۱۹ ۴۳ ۲۹ ۷۴ ۵۱ ۰٫۱۹
۲ ۱۳٫۵ ۱۶ ۳۴ ۱۳ ۲۲ ۵۱ ۳۲ ۸۹ ۵۸ ۰٫۳۶
۳٫۲۵ ۱۶ ۱۹ ۴۰ ۱۶ ۲۷ ۶۴ ۴۳ ۱۱۰ ۷۵ ۰٫۶۳
۴٫۷۵ ۱۹ ۲۲ ۴۶ ۱۹ ۳۱ ۷۶ ۵۱ ۱۲۹ ۸۹ ۱٫۰۱
۶٫۵ ۲۲ ۲۵ ۵۲ ۲۲ ۳۶ ۸۳ ۵۸ ۱۴۴ ۱۰۲ ۱٫۵۰
۸٫۵ ۲۵ ۲۸ ۵۹ ۲۵ ۴۳ ۹۵ ۶۸ ۱۶۴ ۱۱۸ ۲٫۲۱
۹٫۵ ۲۸ ۳۲ ۶۶ ۲۸ ۴۷ ۱۰۸ ۷۵ ۱۸۵ ۱۳۱ ۳٫۱۶
۱۲ ۳۲ ۳۵ ۷۲ ۳۲ ۵۱ ۱۱۵ ۸۳ ۲۰۱ ۱۴۷ ۴٫۳۱
۱۳٫۵ ۳۵ ۳۸ ۸۰ ۳۵ ۵۷ ۱۳۳ ۹۲ ۲۲۷ ۱۶۲ ۵٫۵۵
۱۷ ۳۸ ۴۲ ۸۸ ۳۸ ۶۰ ۱۴۶ ۹۹ ۲۴۹ ۱۷۵ ۷٫۴۳
۲۵ ۴۵ ۵۰ ۱۰۳ ۴۵ ۷۴ ۱۷۸ ۱۲۶ ۳۰۰ ۲۱۶ ۱۲٫۸۴
۳۵ ۵۰ ۵۷ ۱۱۱ ۵۰ ۸۳ ۱۹۷ ۱۳۸ ۳۳۱ ۲۸ ۱۸٫۱۵
۴۲٫۵ ۵۷ ۶۵ ۱۳۰ ۵۷ ۹۵ ۲۲۲ ۱۶۰ ۳۷۷ ۲۷۴ ۲۶٫۲۹
۵۵ ۶۵ ۷۰ ۱۴۵ ۶۵ ۱۰۵ ۲۶۰ ۱۸۵ ۴۳۳ ۳۱۰ ۳۷٫۶۰

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید