021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

شگل تناژدار بزرگ

شگل تناژدار بزرگ

شگل تناژدار بزرگ

شگل تناژدار بزرگ
شگل تناژدار بزرگ

شگل تناژدار بزرگ با پین پیچ و مهره امن با درجه ۸ گراد و جنس پین و بدنه گالوانیزه که در گرمای بالا آب دیده شده است.
شگل بزرگ در بنادر و صنایع دریایی , حمل و نقل , معادن و صنایع ساخت و ساز های بزرگ بخوصص در ساخت و ساز پل ها مورد استفاده قرار میگیرد.

در جدول زید مشخصات کامل همه اندازه های شگل مشاهده نمایید.

شگل تناژدار بزرگ
مشخصات محصول
حد بار قطر کمان قطر پین قطر چشمی عرض چشمی عرض داخل طول داخل عرض کمان طول عرض مهره وزن
تن a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
g
mm
h
mm
k
mm
kg
۱۲۰ ۹۵ ۹۵ ۲۰۸ ۹۱ ۱۴۷ ۴۰۰ ۲۳۸ ۶۶۷ ۵۰ ۱۱۰
۱۵۰ ۱۰۵ ۱۰۸ ۲۳۸ ۱۰۲ ۱۶۹ ۴۱۰ ۲۷۵ ۶۸۸ ۶۰ ۱۶۰
۲۰۰ ۱۲۰ ۱۳۰ ۲۷۹ ۱۱۳ ۱۷۹ ۵۱۳ ۲۹۰ ۸۳۸ ۶۰ ۲۳۵
۲۵۰ ۱۳۰ ۱۴۰ ۲۹۹ ۱۱۸ ۲۰۵ ۵۵۴ ۳۰۵ ۹۰۴ ۶۵ ۲۸۵
۳۰۰ ۱۴۰ ۱۵۰ ۳۲۵ ۱۲۳ ۲۰۵ ۶۱۸ ۳۰۵ ۹۹۶ ۷۰ ۳۴۰
۴۰۰ ۱۷۰ ۱۷۵ ۳۷۶ ۱۶۴ ۲۳۱ ۶۶۸ ۳۲۵ ۱۱۱۴ ۷۰ ۵۶۰
۵۰۰ ۱۸۰ ۱۸۵ ۳۹۸ ۱۶۴ ۲۵۶ ۷۱۸ ۳۵۰ ۱۱۹۰ ۷۰ ۶۸۵
۶۰۰ ۲۰۰ ۲۰۵ ۴۴۴ ۱۸۹ ۲۸۲ ۷۱۸ ۳۷۵ ۱۲۴۳ ۷۰ ۸۸۰
۷۰۰ ۲۱۰ ۲۱۵ ۴۵۴ ۲۰۴ ۳۰۸ ۷۱۸ ۴۰۰ ۱۲۶۳ ۷۰ ۹۸۰
۸۰۰ ۲۱۰ ۲۲۰ ۴۶۴ ۲۰۴ ۳۰۸ ۷۱۸ ۴۰۰ ۱۲۷۰ ۷۰ ۱۱۰۰
۹۰۰ ۲۲۰ ۲۳۰ ۴۸۵ ۲۱۵ ۳۲۸ ۷۱۸ ۴۲۰ ۱۲۹۶ ۷۰ ۱۲۸۰
۱۰۰۰ ۲۴۰ ۲۴۰ ۵۱۵ ۲۱۵ ۳۴۹ ۷۱۸ ۴۲۰ ۱۳۳۶ ۷۰ ۱۴۶۰
۱۲۵۰ ۲۶۰ ۲۷۰ ۵۸۵ ۲۳۰ ۳۶۹ ۷۶۸ ۴۵۰ ۱۴۵۶ ۷۰ ۱۹۹۰
۱۵۰۰ ۲۸۰ ۲۹۰ ۶۲۵ ۲۳۰ ۳۶۹ ۸۱۸ ۴۵۰ ۱۵۵۶ ۷۰ ۲۴۰۰

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید.