021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

سیم بکسل ۱۹*۱

سیم بکسل 19-1

سیم بکسل ۱۹*۱

سیم بکسل 19*1

سیم بکسل ۱۹*۱ فولادی ساختاری بسیار مانند درخت صنوبر دارد. بار شکستن و کشش کم از ویژگی های بسیار عالی سیم بکسل ۱۹*۱می باشد و با توجه به ویژگی های شناخته شده آن و قطر کوچک آن را تبدیل به سیم بکسل مورد علاقه برای کارهای کاربردی تبدیل کرده است.

نمونه هایی از کارهای کاربردی و ویژگی های آن در زیر نشان داده شده است را:

  • برنامه های مهندسی عمومی
  • سیمهای طناب سیم با قطر کوچک
  •  سیم بمان ها
  • برای نرده کشی و حصارکشی
  • مورد استفاده در درب گاراژ
  • در دکل های مخابراتی
  •      آسانسورهای اسکی
اسم قطری وزن

حداقل نیروی گسیختگی

Minimum Breaking Loads
۱۷۷۰ Mpa ۱۹۶۰ Mpa
[mm] [kg/m] [kN] [Kg] [kN] [Kg]
۱٫۰ ۰٫۰۰۵ ۰٫۹۳ ۹۵ ۱٫۰۳ ۱۰۵
۱٫۲ ۰٫۰۰۷ ۱٫۳۴ ۱۳۶ ۱٫۴۸ ۱۵۱
۱٫۵ ۰٫۰۱۱ ۲٫۰۹ ۲۱۳ ۲٫۳۲ ۲۳۶
۱٫۸ ۰٫۰۱۶ ۳٫۰۱ ۳۰۷ ۳٫۳۳ ۳۴۰
۲٫۰
۰٫۰۲۰ ۳٫۷۲ ۳۷۹ ۴٫۱۲ ۴۲۰
۲٫۳ ۰٫۰۲۶ ۴٫۹۲ ۵۰۱ ۵٫۴۴ ۵۵۵
۲٫۵
۰٫۰۳۱ ۵٫۸۱ ۵۹۲ ۶٫۴۳ ۶۵۶
۳٫۰
۰٫۰۴۵ ۸٫۳۶ ۸۵۳ ۹٫۲۶ ۹۴۴
۴٫۰
۰٫۰۷۹ ۱۴٫۸۷ ۱,۵۱۶ ۱۶٫۴۶ ۱,۶۷۸
۵٫۰
۰٫۱۲۴ ۲۳٫۲۳ ۲,۳۶۸ ۲۵٫۷۳ ۲,۶۲۲
۶٫۰
۰٫۱۷۸ ۳۳٫۵۰ ۳,۴۱۰ ۳۷٫۰۰ ۳,۷۷۶
۷٫۰
۰٫۲۴۳ ۴۵٫۵۰ ۴,۶۴۲ ۵۰٫۴۰ ۵,۱۴۰
۸٫۰
۰٫۳۱۷ ۵۹٫۵۰ ۶,۰۶۲ ۶۵٫۹۰ ۶,۷۱۳
۹٫۰
۰٫۴۰۱ ۷۵٫۳۰ ۷,۶۷۳ ۸۳٫۳۰ ۸,۴۹۶
۱۰٫۰
۰٫۴۹۵ ۹۲٫۹۰ ۹,۴۷۲ ۱۰۲٫۹۰ ۱۰,۴۸۹
۱۱٫۰
۰٫۵۹۹ ۱۱۲٫۴۰ ۱۱,۴۶۲ ۱۲۴٫۵۰ ۱۲,۶۹۲
۱۲٫۰
۰٫۷۱۳ ۱۳۳٫۸۰ ۱۳,۶۴۰ ۱۴۸٫۲۰ ۱۵,۱۰۵
۱۴٫۰
۰٫۹۷۰ ۱۸۲٫۱۰ ۱۸,۵۶۶ ۲۰۱٫۷۰ ۲۰,۵۵۹
۱۶٫۰
۱٫۲۶۷ ۲۳۷٫۹۰ ۲۴,۲۵۰ ۲۶۳٫۴۰ ۲۶,۸۵۳
۱۹٫۰
۱٫۷۸۷ ۳۳۵٫۰۰ ۳۴,۱۹۶ ۳۷۱٫۰۰ ۳۷,۸۶۶
۲۲٫۰ ۲٫۳۹۶ ۴۵۰٫۰۰ ۴۵,۸۴۷ ۴۹۸٫۰۰ ۵۰,۷۶۸
۲۶٫۰ ۳٫۳۴۶ ۶۲۸٫۰۰ ۶۴,۰۳۴ ۶۹۶٫۰۰ ۷۰,۹۰۸

    

برای سفارش و اطلاعات بیشتر به صحفه تماس با ما مراجعه کنید