021-66744947 66753719 66761824 0912 249 4180

سیم بکسل ۱۹*۸ مغز کنفی

سیم بکسل ۱۹*۸ مغز کنفی

سیم بکسل ۱۹*۸ مغز کنفی

سیم بکسل ۱۹*۸ مغز کنفی

سیم بکسل ۱۹*۸ مغز کنفی با ۸ رشته ۱۹ سیمی در ساختمان ساختار خود و فاصله بین رشته ها و هسته ها باعث می شود تا این طناب ها قابلیت خم شدن را دارا باشد

نمونه هایی از کارهای کاربردی و ویژگی های آن در زیر نشان داده شده است را:

  • مقاوم در برابر خرد کردن
  • افزایش قابلیت خم شدن
  •  مقاوم در برابر خستگی دریایی
سیم بکسل ۱۹*۸ مغز کنفی

اسم قطری وزن

حداقل نیروی گسیختگی

Minimum Breaking Loads
۱۵۷۰/mm2

160kgf/mm2

۱۷۷۰N/mm2

180 Kgf/mm2

[mm] [kg/m] [kN] [Kg] [kN] [Kg]
۸ ۰٫۲۳۲ ۲۸٫۸۰ ۲۹۳۰ ۳۲٫۴۰ ۳۳۰۰
۱۰ ۰٫۳۴۸ ۴۵٫۱۰ ۴۵۹۰ ۵۰٫۸۰ ۵۱۷۰
۱۱ ۰٫۴۲۲ ۵۴۴۰٫۳۰ ۵۵۶۰ ۶۱٫۷۰ ۶۲۵۰
۱۲ ۰٫۵۰۲ ۶۴٫۸۰ ۶۶۱۰ ۷۳٫۳۰ ۷۴۴۰
۱۳ ۰٫۵۸۹ ۷۶٫۹۰ ۷۷۶۰ ۸۵٫۷۰ ۸۷۳۰
۱۴ ۰٫۶۸۳ ۸۸٫۲۰ ۹۰۰۰ ۹۰٫۱۰ ۱۰۱۰۰
۱۵ ۰٫۷۸۴ ۱۰۱ ۱۰۳۰۰ ۱۱۴ ۱۱۶۰۰
۱۶ ۰٫۸۹۲ ۱۱۵ ۱۱۸۰۰ ۱۳۰ ۱۳۲۰۰
۱۷ ۱٫۰۱۰ ۱۳۰ ۱۳۳۰۰ ۱۴۷ ۱۴۹۰۰
۱۸ ۱٫۱۳۰ ۱۴۶ ۱۴۹۰۰ ۱۶۴ ۱۶۷۰۰
۱۹ ۱٫۲۶۰ ۱۶۳ ۱۶۶۰۰ ۱۸۳ ۱۸۶۰۰
۲۰ ۱٫۳۹۰ ۱۸۰ ۱۸۴۰۰ ۲۰۳ ۲۰۷۰۰
۲۲ ۱٫۶۹۰ ۲۱۹ ۲۲۲۰۰ ۲۴۴ ۲۵۰۰۰
۲۴ ۲٫۰۱۰ ۲۶۰ ۲۶۴۰۰ ۲۹۰ ۲۹۵۰۰
۲۶ ۲٫۳۶۰ ۳۰۶ ۳۱۰۰۰ ۳۴۴ ۳۴۹۰۰
۲۸ ۲٫۷۳۰ ۳۵۳ ۳۶۰۰۰ ۴۰۰ ۴۰۵۰۰